valeskajeremiah: something my friend told m…

valeskajeremiah:

something my friend told me